Condicións Legais

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES, e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

  • O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta páxina web, con motivo de realizar unha solicitude de información supón o consentimento pola súa banda para a inclusión e tratamento dos seus datos nun ficheiro rexistrado por esta entidade ante a AGPD. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo.
  • Facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web.
  • O estudo da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.
  • MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES, Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Defensor do Pobo, o Ministerio Fiscal ou os Xuíces ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que ten atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario a institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor do Pobo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación efectúase previo procedemento de disociación.
    No caso de que se solicitase ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES comunicaralles de forma expresa e inequívoca respecto das condicións en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van ser utilizados, da obrigación de facilítalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES en info@mancomunidadeordes.gal.

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES non poida atender a súa solicitude.
Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informámoslle que MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, de acordo co que prevé o artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal e o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro de desenvolvemento da citada Lei.

MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES comprométese a tratar de maneira absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.

Scroll to Top